הצטרף כשותף


גודל תמונה: עד 1 מגה רזולוציה: 189X114 פיקסלים

אמנת השירות

1. השותף והחברה מתקשרים בזאת בהסכם להכללת השותף ברשימת השותפים באתר החברה. 2. תקופת ההתקשרות תסתיים בהודעה של מי מהצדדים לצד האחר. ההתקשרות תסתיים מיד עם מתן הודעה כאמור לרבות בדרך של שליחת דוא"ל. 3. כל צד לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת יוכל להביא ההתקשרות לסיומה מכל סיבה שהיא. 4. השותף מאשר כי הינו מקצועי בתחומו, המפורט לעיל וכי הינו בעל ניסיון מוכח בתחום זה כמפורט על ידו בחלון "על עצמי" בדף האתר "הצטרף כשותף". 5. השותף מתחייב כי כל פרט שמסר לחברה בדבר מקצועיותו הכשרתו וכישוריו, הוא אמת בלבד. לחברה ניתן שיקול הדעת הבלעדי באשר לפרטי השותף כפי שיפורסמו באתר החברה. אין החברה מתחייבת לספק את מלוא המידע שסיפק השותף. 6. מובהר בזאת לשותף כי האתר המופעל על ידי החברה הינו בעל מוניטין ומהווה כלי לחברה לשיווק עסקיה. השותף מתחייב שלא לפעול בדרך כלשהי שתביא לפגיעה בעסקי החברה. 7. השותף יפעל מול לקוחות החברה כעצמאי לכל דבר וענין. השותף לבדו יהיה אחראי לגביית שכרו. 8. השותף לא ישמע בכל טענה כלפי החברה בנוגע להתקשרותו עם לקוח כלשהו. 9. השותף מאשר כי קרא תקנון החברה וכי הוא מתחייב לפעול על פיו. במיוחד מתחייב השותף שלא לפעול בדרך כלשהי בניגוד לחוק ובמיוחד שלא להפר זכויות יוצרים או זכויות מוסריות של צדי ג', לא לפגוע בפרטיותו של איש, לא להוציא לשון הרע ולא לפעול בכל דרך אחרת העלולה להוות עילת תביעה כלפיו ו/או כלפי החברה. במיוחד מאשר השותף כי כל דוגמת עבודה אותה יציג באמצעות האתר, אינה בפוגעת בזכויות צד ג' כלשהו, כי נתקבלו, ככל שנדרש, האישורים של האנשים המופיעים בדוגמאות אלו לצורך הצגתם באמצעות האתר וכי אין ולא יכולה להיות כל מניעה בהכללת דוגמאות אלו באתר. השותף מתחייב לשאת בכל אחריות שתנבע מהכללת מידע, חומרים, צילומים, כיתובים וכיוצ"ב, בניגוד לאמור לעיל. 10. השותף, בהתקשרותו עם הלקוח מתחייב לפעול בנימוס, דרך ארץ ותם לב ולראות לנגד עיניו את טובת הלקוח, אגב מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר. 11. אופן פרסום השותף ברשימת היועצים יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 12. השותף מתחייב כי כל עבודת ביצוע הדפוס של לקוח/או עבודה שהופנו אליו ע"י החברה, לרבות באמצעות אתר החברה, תעשה באמצעות החברה בלבד. האמור יחול הן לגבי הדפסות ראשוניות והן לגבי כל הדפסה עתידית שתוזמן על ידי לקוח כאמור, בישירין או בעקיפין.