תקנון החברה

 

א. הגדרות

1. "האתר" – אתר myalbum.co.il המופעל ע"י החברה כהגדרתה להלן, אשר כל הזכויות בו שייכות לחברה לבדה ואשר החברה לבדה תקבע מעת לעת את נוהלי השימוש בו, את הרשאים להשתמש בו ואת אלו שייאסר עליהם להשתמש בו.

2. "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, הבא להסדיר כהסכם מחייב את השימוש שיעשה הלקוח בשירות המוצע באתר.

3. "הלקוח" – מי שמזמין או מזמינה את השירות או השירותים המוצעים באתר וגם מי שמשלם או משלמת עבור השירות גם אם לא הם אשר הזמינו את השירות בפועל.

4. "החברה" – החברה המפעילה את האתר מעת לעת. נכון ליום 1.12.2007, חברת דפוס ספידגן בע"מ.

5. "החומרים" – תמונות, צילומים, טקסטים, גרפיקה, כיתובים בכל מדיה לרבות מדיה דיגיטאלית או אחרת המועברים ע"י הלקוח באמצעות האתר, או בכל דרך אחרת.

6. "התשלום" – התשלום שיגיע בגין השימוש באתר ובתוכנה עבור ההזמנה.

7. "התוכנה" – תוכנת עריכת האלבום שהשימוש בה עומד לרשות הלקוח באתר אך ורק לשם עיצוב האלבום אשר הדפסתו תעשה ע"י החברה בלבד באמצעות האתר ולא עבור כל שימוש אחר. החברה מאשרת כי הינה מחזיקה הרשאה מבעל הזכויות בתוכנה להתיר שימוש זה ללקוח. מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על הלקוח לעשות כל שימוש אחר בתוכנה מלבד האמור בסעיף זה.

8. "האלבום" – סידור ועיצוב החומרים של המזמין כפי שיעשה ע"י המזמין באמצעות התוכנה, ולאחר ההדפסה, האלבום שהודפס או האלבומים שהודפסו.

9. "קובץ האלבום" – קובץ דיגיטאלי המופק ע"י התוכנה והכולל את החומרים ועיצובם באלבום שיודפס, כפי שיועבר ע"י הלקוח לחברה באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

10. "הזמנה" – הזמנת עבודת הדפסת אלבום מהחברה ע"י הלקוח באמצעות האתר והתוכנה.

ב. השירות

1. החברה מספקת בזאת ללקוח שירות של הדפסת האלבום.

2. מובהר בזאת כי אין החברה עוסקת בעיצוב האלבום וכי עיצוב האלבום נעשה ע"י הלקוח עצמו באמצעות התוכנה באופן שהלקוח יעביר לחברה את קובץ האלבום.

3. מובהר בזאת ללקוח כי התוכנה הינה מרוכבת ובעלת אפשרויות עיצוב רבות ומגוונות הבאות לאפשר ללקוח לעצב את האלבום במגוון רחב מאוד של אפשרויות. מוצע בזאת ללקוח טרם ביצוע ההזמנה בפועל, ללמוד את התוכנה ואת מיגוון האפשרויות הרבות המוצעות על ידה.

4. על הלקוח לבדו מוטלת מלוא האחריות בדבר עיצוב האלבום, החומרים הכלולים בו, טיבם ואיכותם.

5. מובהר בזאת ללקוח כי ביצוע ההזמנה בפועל כרוך בשימוש בחומרים ונושא עלות ולפיכך לא תוכל החברה להיות אחראית בגין קובץ אלבום שהעביר הלקוח לחברה והכולל שגיאות, חומרים בעלי איכות ירודה, גוונים כהים וכיוצ"ב.

6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הלקוח להשאיר בידיו עותקי החומרים, כבודדים וכמקבץ וכי הוא לא ישמע בכל טענה לפיה לא השאיר בידיו עותקים של החומרים.

ג. הצהרת הלקוח בדבר החומרים ועיצוב האלבום

1. מובהר בזאת ללקוח כי בהיות החברה בית דפוס ייתכן וחלה עליה חובה עפ"י דין בכל הנוגע לחומרים שבאלבום, הדפסתם והפצתם.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא להדפיס כל אלבום, במלואו או חלקו במקרה והאלבום כולל חומרים אסורים ו/או בלתי ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ובכלל זה חומרים פורנוגראפיים, חומרים בעלי אופי פלילי, גזעני, אלים וכיוצ"ב.

3. יחד עם זאת מובהר כי הואיל ואין החברה יכולה לבדוק ולוודא טיבו של כל חומר שמועבר אליה, הרי שהלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בחומרים שיעביר לחברה:

א. לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב וכיוצ"ב.

ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' שאינו המזמין, או שהמזמין לא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין הלקוח יודע מה מקורם.

ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד הלקוח או החברה.

ד. לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.

ה. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים.

ו. כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו.

ד. ההזמנה, ביצועה ואישורה

1. הלקוח יערוך את האלבום באמצעות התוכנה. הלקוח יוודא היטב טיב העריכה, איכות התמונות והגרפיקה טרם ביצוע ההזמנה.

2. ביצוע ההזמנה יעשה באמצעות העברת קובץ האלבום שהפיק הלקוח באמצעות התוכנה וזאת באמצעות האתר או כל דרך אחרת.

3. לא תחשב הזמנה כנתקבלה אצל החברה, אלא אם אושרה קבלת קובץ האלבום אצל החברה באמצעות דוא"ל ללקוח. אין במתן הודעה בדבר קבלת קובץ האלבום אצל החברה, כדי לאשר כי החברה מצאה את הקובץ מתאים להפקה, ו/או את התוכן והעיצוב ראויים להפקה.

4. במידה ולא קיבל הלקוח דואר אלקטרוני בדבר קבלת קובץ האלבום אצל החברה תוך חמישה ימי עסקים ממועד בו שלח אותו לחברה, יפנה הלקוח לחברה באמצעות האתר, לבירור האם נתקבל אצל החברה קובץ האלבום.

5. מובהר בזאת כי חלק מהתהליכים שבהפקת האלבום ע"י החברה מתבצעים באופן אוטומטי באמצעות האתר ולפיכך עם קבלת קובץ האלבום אצל החברה מתחיל למעשה בפועל הליך הפקת האלבום אשר יקשה על החברה לבטלו לחלוטין.

6. הלקוח מתחייב לספק עם ביצוע ההזמנה את מלוא הנתונים הנדרשים עפ"י התוכנה והאתר וזאת בין היתר כדי שהחברה תוכל ליצור עימו קשר בכל מקרה של תקלה ו/או בירור בקשר להפקת האלבום. החברה מתחייבת שלא להעביר נתונים אלו לכל גורם מסחרי שאינו קשור אליה, ללא קבלת רשות לכך מהלקוח.

7. החברה תדפיס את האלבום במדויק ככל האפשר בהתאם לקובץ האלבום שקיבלה מהלקוח.

ככל שיתחייבו שינויים בשל אי עריכה נכונה ו/או טעויות שביצע הלקוח בהזמנתו, תהיה החברה רשאית לתקנם ובתנאי שלא יעלו על 15% מסך כל החומרים המרכיבים את האלבום.

8. תשומת לב הלקוח מופנית בזאת לסטייה אפשרית במידות ובגווני הצבעים, הנובעים משימוש במסכים שונים, תוכנות שונות ומאיכות הקבצים המועברים. מובהר כי סטייה של עד 10% במידות ו/או בגוונים לא תחשב כסטייה כלל.

9. כמו כן תופנה תשומת ליבו של הלקוח כי התוכנה עושה שימוש בפונקציה של מתן התראה בדבר שילוב צילום שאינו איכותי או אינו מתאים לשילוב באלבום ולפיכך מתחייב הלקוח שלא לכלול כל חומר אשר יש חשש כי הדפסתו תהיה אף היא באיכות ירודה בשל איכותו הירודה של המקור.

10. מובהר בזאת כי הדפסת האלבום תהיה באיכות מקסימלית של 300 dpi וכי התוכנה באופן אוטומטי מקטינה רמת רזולוציה של תמונות בעלות רזולוציה גבוה יותר, אותם שילב המזמין באלבום.

11. הלקוח יעשה שימוש בתכונת "תצוגה מקדימה" או "תצוגה איטנראקטיבית" שבתוכנה, כדי לצפות בנוסח הסופי של האלבום טרם ביצוע ההזמנה.

12. אחסון ושמירת חומרים:

מוצרים שטרם הוזמנו (נמצאים בפרויקטים / בעגלה), נשמרים ל-90 ימים בלבד מזמן העריכה האחרון.

מוצרים שהוזמנו נשמרים ל-90 ימים מיום ההזמנה גם הם.

ה. תשלום עבור ביצוע ההזמנה ומשלוח האלבום ללקוח

1. התשלום עבור ההזמנה יעשה עפ"י תעריף החברה התקף בעת ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי תקף לפעולות באמצעות האינטרנט בישראל. לענין סעיף זה מועד ביצוע ההזמנה יהיה מועד קבלת קובץ האלבום במחשבי החברה.

2. ביצוע ההזמנה ע"י החברה כפוף לאישור התשלום ע"י חברת האשראי.

3. יחד עם האלבום תשלח ללקוח חשבונית מס וקבלה בגין התשלום.

4. לאחר ביצוע ההזמנה לא יבוצע החזר כספי בגין הזמנה שניתנה בגינה הודעת ביטול ע"י הלקוח. במקרים חריגים ובהתאם לשלב בו יהיה מצוי הליך הפקת האלבום, תהיה החברה רשאית להעמיד לטובת הלקוח זיכוי כספי, מלא או חלקי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עבור הזמנות עתידיות של הלקוח.

5. החזר כספי מלא יינתן במקרה של הפקת אלבום שלא עפ"י ההזמנה ו/או באופן פגום.

6. משלוח האלבום ללקוח יעשה באמצעות חברת דואר ישראל או באמצעות כל שירות משלוח דברי דואר בהתאם להחלטת החברה מעת לעת.

7. החיוב בגין המשלוח יהיה בהתאם לתעריף הקבוע באתר, כפי שיקבע ויעודכן מעת לעת.

8. מובהר בזאת כי האלבום ישלח ללקוח בדואר רגיל שאינו רשום או אקספרס, או בכל דרך אחרת לפי בחירת החברה. החברה לא תהיה אחראית לאובדן אלבום או אי הגעתו מסיבות שאינן תלויות בה.

9. מובהר בזאת כי מועד משלוח האלבום ללקוח הינו תוך 7-10 ימים מיום קבלת אישור התשלום בגין ההזמנה. משלוח לענין זה, הינו מסירת האלבום באריזתו למשלוח באמצעות חברת דואר ישראל או שירות משלוחים אחר כאמור.

10. החברה תשמור את קובץ האלבום במחשביה לתקופה שלא תפחת מ-30 יום מיום קבלתו במחשביה וזאת לשם הפקת אלבומים נוספים לבקשת הלקוח. אין באמור כדי לחייב את החברה להפקת אלבומים נוספים. בכל מקרה הזמנת אלבומים נוספים תעשה באמצעות הזמנה חדשה כפי שתאושר ע"י החברה.

ו. אחריות והגבלתה. אחריות הלקוח

1. החברה מתחייבת לפעול בתם לב בהגינות ובדרך מקובלת בכל הנוגע להפעלת האתר, חיוב הלקוח והפקת האלבום עבור הלקוח.

2. החברה תפיק את האלבום בהתאם לקובץ האלבום, בהתאם לאמור בתקנון זה ברמה מקצועית נאותה, אגב שימוש בחומרים איכותיים וציוד איכותי.

3. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין השימוש בתוכנה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לו כתוצאה מהשימוש בה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרמו ללקוח, אם וככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכנה ובמידה ותחול עליה אחריות שאינה ניתנת לביטול עפ"י דין, הרי שמוסכם בזאת כי אחריות החברה תוגבל בכל מקרה לגובה התשלום המגיע בגין ההזמנה שביצע הלקוח.

4. הלקוח לא ישמע בכל טענה של אי ניצול מלוא שטח ההדפסה או דפי ההדפסה ו/או אי שימוש במגוון אפשרויות העיצוב המוצעים ע"י התוכנה.

5. הלקוח ישפה את החברה בגין כל נזק, תביעה או דרישת תשלום ובכלל זאת שכר טרחת עורכי דין והוצאות שינבעו כתוצאה מהעברת חומרים ע"י הלקוח לחברה, שאינם עפ"י תקנון זה או שהעמידו לצד ג' כלשהו עילת תביעה כנגד החברה, אזרחית או פלילית.

6. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב במשלוח האלבום ללקוח ככל שעיכוב שכזה אינו נובע ממעשיה ו/או מחדליה.

7. השימוש באתר ובתוכנה הינו אך ורק לצרכיו האישיים של המזמין. חל איסור מוחלט לספסר בשירות המוצע ע"י האתר ו/או החברה.

8. חל איסור מוחלט על הלקוח לעשות שימוש (שלא לצורך הפקת האלבום והדפסתו) בחומרים המצויים באתר, לרבות גרפיקה, רקעים, עיצובים, מסגרות, אפקטים וכיוצ"ב, שהינם רכושה הבלעדי של החברה המחזיקה באופן מלא בזכויות היוצרים בחומרים אלו.

ז. "גלריית שותפים"

1. החברה תקיים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי קשר ושיתופי פעולה עסקיים עם גורמים שונים, ובכלל זאת, מעצבים, מאיירים, מחברים, כותבי תוכן, מציירים, צלמים וכיוצ"ב, במטרה לקדם את האתר והשרות ללקוח. (להלן: "השותפים").

2.רשימת השותפים תיכלל ותעודכן מעת לעת באתר החברה. החברה תהיה רשאית להוסיף ולהסיר שותף מרשימת השותפים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.שותף ששמו יופיע ברשימת השותפים, יהיה רשאי להציע שירותיו, באופן עצמאי, באתר החברה ללקוחות החברה, כל עוד לא בחרה החברה להפסיק את ההתקשרות עמו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.החברה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי כללים כתנאי סף לצירופו של שותף לרשימת השותפים. חרף האמור לא יכלל שותף ברשימת השותפים טרם סייע לפחות בעריכת 3 אלבומים שהודפסו על ידי החברה, אלא אם החברה בחרה משיקוליה אחרת.

5.לא יצורף שותף לרשימת השותפים טרם קיבל על עצמו והתחייב לפעול בהתאם לאמנת השירות המופיעה באתר ושמטרתה, בין היתר, להבטיח, עד כמה שניתן מתן שירות הולם, ללקוחות החברה, אשר יבחרו להתקשר עם השותף.

6.מובהר בזאת כי החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות בכל הנוגע לשותף כלשהו, מצגיו, מעשיו מחדליו וכיוצ"ב. במפורש לא תהיה החברה אחראית לאופן בו סייע השותף ועד כמה שסייע בעריכת האלבום או מוצרי החברה, כספים שדרש, וכיוצ"ב.

7.הלקוח יהיה אחראי בלעדית בכל הנוגע להתקשרותו על השותף לכל דבר וענין והינו מתחייב לפעול בזהירות ובתם לב מול השותף.

8.החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי תפרט עד כמה שניתן את התמחותו של השותף, נסיונו ויכולתו לסייע ללקוח בעריכת האלבום. מובהר בזאת כי פרטים אלו הינם על סמך מידע שהתקבל מהשותף עצמו. לחברה אין את היכולת לוודא נכונות מידע זה ולפיכך הינו נמסר אגב הסרת כל אחריות לגבי אמתותו.

9.מובהר בזאת כי הלקוח לא ישמע בכל טענה כלפי החברה הנוגעת להתקשרותו עם השותף, לרבות בכל הנוגע לאי שביעות רצון מהעבודה שביצעה עבורו החברה, אי רצונו לשלם בשל מחדליו של השותף, וטענות כלשהן כלפי החברה, שמקורן בעבודת השותף או בהתקשרות איתו.

10.מובהר בזאת כי הלקוח יישאר אחראי בלעדית כלפי החברה בכל הנוגע לעיצוב האלבום ולתשלום עבור השירותים שהזמין מהחברה.

ח. שונות

1. בהורדת התוכנה למחשב מאשר הלקוח והמשתמש כי קרא תקנון זה על כל סעיפיו והוא מסכים לכל האמור בו.

2. במידה ומצא הלקוח כי אין תקנון זה מקובל עליו הינו מתבקש שלא לעשות שימוש בתוכנה ו/או באתר.

3. כל התקשרותו של הלקוח עם החברה תעשה באמצעות התוכנה והאתר בלבד.

4. כל פנייה של הלקוח לחברה תעשה באמצעות האתר למחלקת שירות לקוחות אצל החברה. החברה מתחייבת לעשות את מלוא המאמצים להשיב לפניית הלקוח תוך 3 ימי עבודה מעת קבלת פניית הלקוח במחשביה.

5. הלקוח מאשר ומסכים כי עם הורדת התוכנה למחשבו, יצורף לרשימת הלקוחות של החברה וייכלל ברשימת התפוצה שלה באמצעות הדוא"ל ו/או דואר רגיל. חפץ הלקוח שלא להיכלל ברשימת תפוצה כאמור, יפנה לשרות הלקוחות של החברה בבקשה כאמור.

6. מבצעים-החברה תהיה רשאית להפעיל מעת לעת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי מבצעים, מועדון-לקוחות, הנחות והטבות ללקוחותיה השונים כולם או חלקם ואף זאת לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

7. רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.

8. סמכות מקומית – בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך הנובעים מהשימוש שבאתר ו/או בתוכנה מסכימים בזאת הצדדים כי תביעות כאמור תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

מבולבלים? רוצים שנעזור לכם
להכין את האלבום המושלם?