תנאי השימוש

קראו את תנאי השימוש לפני שתעשו כל שימוש בשירות

מבלי לגרוע מהגבלת האחריות והיעדר המצגים שבתנאי השימוש שלהלן, התקשורת לאתר השירות מאובטחת באמצעות מנגנון TLS1.2, החיבור לשרת מאומת ומוצפן ע"י מפתח באורך 128 ביט בטכנולוגיית AES_128_GCM ומערכת התשלומים מאובטחת בתקן: PCI DSS Level 1.


1. השימוש בשירות

השימוש באתר myalbum הנמצא בכתובת myalbum.co.il, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו ("השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת myalbum.co.il/privacy ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין דפוס בארי שותפות מוגבלת ("החברה" ו/או "אנחנו"). על-ידי כניסה, רישום, שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה בשירות. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת myalbum.co.il/terms. על-ידי המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.


2. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.


3. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת מכל אלה הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום לרבות זכויות דיגיטליות וזכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט, אמצאות ומדגמים ובקשות מדגם; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.


4. תוכן, מצגים והגבלות

4.1 כחלק מהשימוש בשירות תוכל להעלות ולפרסם או לשלוח לאחרים תמונות ותכנים מטעמך, ("התוכן שלך"). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך ולשימושך בתוכן שמשתמשים אחרים העלו לשירות וכן לקבלת כל ההסכמות הדרושות לצורך כך. לחברה אין אפשרות לשלוט בשימוש שיעשה משתמש בתוכן שהועבר לו על-ידי משתמש אחר באמצעות השירות. עליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. החברה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך ו/או לשנות את אופן הצגתו בשירות. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) ברשותך כל הרישיונות, הויתורים וההסכמות הדרושים בקשר עם התוכן שלך לצורך העלאתו לשירות ומתן זכויות השימוש בו לחברה; (ב) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (לרבות תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך ו/או בגין הצגתו בקשר עם השירות; (ג) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת השירות: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ו/או הזכות לפרסום ולא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (ד) אתה לפחות בן 18 ויש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש ולהשתמש בשירות.

4.2 אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בינלאומי, לא בלעדי, הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, לעשות שימוש, להעתיק ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול השירות וקיום תנאי שימוש אלה וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר. במידה ותבקש זאת באמצעות מתן הוראה בשירות ו/או בכל דרך אחרת, הרישיון לעיל יסמיך את החברה גם להפיץ, להעמיד לרשות הציבור ולשדר את התוכן שלך. אתה מוותר בזאת בפני החברה על כל זכות מוסרית בתוכן שלך ומתחייב כי השגת ויתור כאמור עבור החברה מכל יוצר של התוכן שלך.

4.3 הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות תמונות ו/או פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתמונה, בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות (באתר) ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.


5. שיפוי

אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם: (א) התוכן שלך ו/או האלבום (כהגדרתו להלן בסעיף 7); (ב) הפרה של תנאי מתנאי השימוש.


6. הרשמה ואימות

בכדי לבצע שימוש בשירות עליך ליצור חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך הרשמה. בעת ההרשמה תידרש להזין כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכן לבחור סיסמה. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות סיסמתך. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.


7. הזמנות

לאחר אישור הרשמתך לשירות על-ידי החברה ובכפוף לתנאי השימוש, תוכל להשתמש בשירות בכדי להרכיב ולעצב אלבום תמונות המבוסס על התוכן שלך וכן להזמין עותקים מודפסים של אלבום זה ו/או של תמונות בודדות ("האלבום").

האלבומים והשימוש בשירות כרוכים בתשלום, כמפורט בעת ביצוע ההזמנה. כל המחירים הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח, אשר יצוין בנפרד במהלך הזמנת משלוח. כל המחירים, כולל עבור המשלוח, עשויים להשתנות מעת לעת, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה. התשלום עבור ההזמנה יבוצע באשראי או PayPal או בכל אמצעי תשלום שהחברה תאשר לשלם בו, עם סיום ביצוע ההזמנה בשירות, טרם התחלת העבודה על הדפסת האלבום. התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך חברות הסליקה השונות.

בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח של האלבום לכתובת שתספק לחברה. המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים בשירות מוגבלים, וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים בשירות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ואין בתנאי השירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם. המשלוחים בשירות מוגבלים לפי אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברות השליחות מטעמה. ייתכן שלא יסופקו משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בגלל תנאי מזג אוויר, חוסר שליחים או כל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת. אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או חלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בהזמנה ובעלות המשלוח. החברה עשויה, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור ב-SMS או אימייל. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות.

החברה עשויה מפעם לפעם לפרסם מבצעים בקשר עם השירות. החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף באתר ובפרסומי החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעים תלויים במלאי, זמינות וביעדי החברה. המחיר ותנאי הרכישה המופיעים במסך התשלום אלה התנאים שיחולו על הזמנתך, אתה מתבקש לקרוא אותם היטב. הנך מתבקש לא להסתמך על מבצע בטרם פנית לחברה על-מנת לבדוק את תוקפו ותנאיו.

מובהר, כי תמונות שיועלו לשירות על-ידי לקוחות משלמים לא יישמרו מעבר לתקופה של שישה (6) חודשים. תקופה זו עשויה להשתנות מפעם לפעם לפי הודעת החברה. אנו ממליצים כי תדאגו לשמור גיבוי של התמונות מחוץ לשירות.


8. אחריות מוגבלת

התצוגה הדיגיטלית של האלבום והתמונות בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התצוגה בשירות לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי רזולוציה וגוונים בין התצוגה הדיגיטלית בשירות לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. איכות התמונות המודפסות באלבום תלויה באיכות, בפורמט וברזולוציה של התמונות הכלולות בתוכן שלך ובאחריותך הבלעדית לוודא שהתמונות שנבחרו מתאימות להדפסה כאמור. סטייה של עד 15% בין צבע האלבום לצבעו בתצוגה הדיגיטלית בשירות ועד 4 מ"מ במידות בין מה שנראה או מפורט בשירות לבין האלבום הסופי לא יחשבו לפגם אלא נובעות מההבדלים בין צבע וגודל המסך להדפסה בפועל ולכן לא ישמשו כעילה לביטול.

במידה ובמועד המשלוח יהיו באלבום פגמים מהותיים הנובעים מההדפסה, לרבות באיכות ההדפסה (שלא עקב איכות או פורמט התוכן שלך) ו/או דפים חסרים, תהיה רשאי לבקש מהחברה הדפסה חוזרת תוך עשרים ואחת (21) יום מיום קבלת האלבום. הזכות להדפסה חוזרת כאמור תהיה כפופה לפירוט הפגמים בפני החברה, והחזר האלבום הפגום לחברה באריזתו המקורית. הדפסה חוזרת או החזר כספי הינן התרופות הבלעדיות שיעמדו לרשותך במקרה של פגמים בהדפסה או בהזמנה. ניתן לקבל הדפסה חוזרת רק עבור הזמנה של עד שלושה (3) עותקים זהים של האלבום, עבור אלבומים של עד 60 עמודים. לא תינתן הזמנה חוזרת לגבי יותר משלושה עותקים, גם אם התבקשה מספר פעמים לגבי אותו אלבום. במקרה של הזמנות גדולות יותר הנך מתבקש קודם להדפיס עותק אחד לדוגמה או לבקש מהחברה דוגמה בPDF לפני התחלת ההדפסה.


9. הגבלת אחריות

פרט לאחריות המוגבלת המפורטת בסעיף 8 לעיל, שירות זה והאלבום מועמדים לרשותך כפי שהם ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות ו/או האלבום יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או באלבום ו/או תוצאות של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות, האלבום ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה אחראית לטעויות או עיכובים, לרבות ומבלי לגרוע של חברות או שירותי השליחות אשר שולחים את האלבומים.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה. אתה מתבקש לגבות את התוכן שלך מחוץ לשירות למקרה של אבדן מידע, החברה אינה מבטיחה לשמור ולגבות את התוכן שלך והוא עשוי להיות חשוף לאבדן ונזקים. באחריותך הבלעדית לוודא את איכות התוכן שלך ולבצע הגהה ועריכה של התמונות בטרם תזמין את הדפסת האלבום, החברה אינה אחראית לתוכן עבודתך בעיצוב האלבום, עריכתו והכנת התכנים הכלולים בו.


10. מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("תקנות הגנת הצרכן"), יעשה באמצעות הודעת ביטול העסקה אשר תימסר בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

  1. בטלפון מספר 02-6513835
  2. בדואר רשום לכתובת מחלקת שירות לקוחות, דפוס בארי, קיבוץ בארי - מיקוד 8513500
  3. בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

בהודעת ביטול יש לציין את השם, מספר הזהות, מספר הזמנה וטלפון ליצירת קשר. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, לעניין מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח  על פי מידות או דרישות מיוחדות, לא תינתן זכות ביטול עסקה שאינה עקב פגם במוצר נושא העסקה או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי השימוש מצד החברה.


11. תוכן של גורמים שלישיים

11.1 תוכן. חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות, כולל תכני משתמשים, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

11.2 הודעה והסרה. במידה ומוצג בשירות תוכן ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת [email protected]  תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.


12. כללי

12.1 התנאים שבתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת myalbum.co.il/privacy ובתנאי התשלום שבאתר הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה;

12.2 דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם;

12.3 במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים;

12.4 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות;

12.5 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973;

12.6 החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף;

12.7 מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות העומדות לחברה על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש;

12.8 לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו;

12.9 במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: [email protected] 

לא מצאתם תשובה? אתם מוזמנים לפנות אלינו

דברו איתנו
אתר myalbum מאובטח באמצעות תקן בינלאומי לאבטחת מידע לפרטים
spectory אלבום בעיצוב אישי עיצוב אלבום עיצוב אלבום תמונות אלבום מעוצב אלבומים מעוצבים עיצוב אלבומים bears אלבום בעיצוב אישי עיצוב אלבום עיצוב אלבום תמונות אלבום מעוצב אלבומים מעוצבים עיצוב אלבומים